Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Pierwsze Piątki:


Grzech – cytaty

Adhotacja ,,Reconciliatio et paenitentia” - Jan Paweł II

/dotyczy grzechu i sakramentu pojednania/


,,Spowiedź sakramentalna nie jest represją lecz wyzwoleniem, nie pogłębia poczucia winy, ale ją gładzi; uwalnia od popełnionego zła, daje łaskę przebaczenia”.

Jan Paweł II

,,Droga przez pojednanie z Bogiem prowadzi poprzez pojednanie z ludźmi”.

Jan Paweł II

,,Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście
z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha”.

Jan Paweł II

,,Co to znaczy: Czuwam?. o znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuje w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je
w sobie”.

Jan Paweł II

,,W punkcie, który ukazuje Boże przykazanie, człowiek wybiera pomiędzy dobrem a złem.
W pierwszym wypadku – rośnie jako człowiek, staje się bardziej tym, kim ma być. W drugim wypadku – człowiek się degraduje. Grzech pomniejsza człowieka”.

Jan Paweł II

,,Chrześcijanie powinni...poprzez szczerą wole nawrócenia występować przeciwko pomniejszeniu człowieka, głosząc własny życiem radość prawdziwego wyzwolenia z grzechu dzięki przebaczeniu Chrystusa”.

Jan Paweł II

,,Żadne miłosierdzie, ani Boskie, ani ludzkie nie oznacza zgody na zło, tolerowanie zła”.

Jan Paweł II

,,W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej”.

Jan Paweł II

,,Sumienie jest najtańszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam
z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa”

Gaudium et spes, 16

,,Dusza bez grzechu jest nieskończenie piękniejsza niż wszystkie piękności świata razem wzięte. Dusza pozostająca w grzechu brzydsza jest niż wszystkie najbrzydsze rzeczy świata razem wzięte. Ani minuty nie trwaj w grzechu ale przeproś Pana Boga”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Niech każdy upadek, choćby najcięższy i powtarzający się, posłuży nam zawsze tylko za szczebel do wyższej doskonałości”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Trzeba walczyć ze swoimi słabościami, ale spokojnie, bez gniewania się na siebie, i całą ufność jedynie i całkowicie położyć w Niepokalanej”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Moją misją jest budzić w ludziach – a zwłaszcza w ludziach, którzy tego najbardziej potrzebują – pamięć o tym, że zostali stworzeni na obraz Boży. Moją misją jest głosić ludziom, nawet największym grzesznikom, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie...”

Jan Paweł II

,,Człowiek może nazywać grzech po imieniu, nie musi go zakłamywać w sobie, bo

w Chrystusie Kościół otrzymał nad grzechem władzę i moc dla dobra ludzkich sumień”.

Jan Paweł II

,,Człowiek rośnie przez ,,osąd sumienia”, rośnie ,,w obliczu Boga”,....jakże to aktualne
w epoce, w której grozi zamieranie sumień i oddalenie człowieka od tego ,,Bożego oblicza”

Jan Paweł II

,,Nieskończona i niewyczerpana jest gotowość ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczenia...Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy, ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli”.

Jan Paweł II

,,Staraj się zachować sumienie czyste, czuwaj byś nie upadł, a w razie upadku, byś nie zwlekał z powstaniem”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Z każdym grzechem zwiększa się podatność na dalsze grzechy”.

F. Krenzer

,,Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych”.

Św. Augustyn

,,Jak poważnie traktujesz grzech, tak samo poważnie traktujesz Boga”.

J. Guntber

,,Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak jeden grzech sprowadza drugi”.

Talmud

,,Nie sprzedawaj duszy diabłu; Bóg da ci za nią więcej”.

Zarko Petan

,,Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę póki żyje”.

H. Sienkiewicz

,,Szatan w ciemności łowi, jest to nocne zwierzę. Chroń się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże”.

A. Mickiewicz

,,Bóg sam może świat zniszczyć i drugi raz wystawić, a bez naszej pomocy nie może nas zbawić”.

A. Mickiewicz

,,Wiedza bez sumienia jest ruiną duszy”.

Św. Jan Bosko

,,Grzech jest jedynym niebezpieczeństwem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka”.

H. Koźmiński

,,Wiedza bez szacunku, wykształcenie bez serca – to największy grzech przeciw duchowi”.

Herman Hesse

,,Kto nie chce być bohaterem świętości, to staje się tchórzem grzechu”.

Kard. Stefan Wyszyński

,,Żeby jednak stanąć przed Bogiem w całej prawdzie, (...)nie tylko muszę uznać, że jestem grzeszny wobec Boga, ale i to, że nie jestem zdolny do tego, żeby o własnych siłach siebie zmienić, uwolnić się od swoich grzechów, że nie jestem zdolny do tego, żeby się usprawiedliwić przed Bogiem swoim własnym wysiłkiem, swoją własną mocą”.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

,,Nawrócić się to pozwolić, by Chrystus nas dotknął i obudził dobro drzemiące w nas, by uleczył to, co w nas chore, grzeszne, złe, by rozwiązał to, co w naszym życiu trudne
i zawikłane”.

Sługa Boży ks. F. Blachnicki

,,Nie zapominajcie o sakramencie pojednania. W nim kryje się tajemnica ciągłej młodości duchowej”.

Jan Paweł II

,,Sumienie jest miejscem, świętą przestrzenią, w której Bóg przemawia do człowieka”.

Jan Paweł II

Veritatis splendor

,,Bez wewnętrznej odnowy i bez pokonania zła i grzechu w sercu, a zwłaszcza bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju....Historia i współczesność pokazują, że świat nie może dać pokoju. Świat jest bezradny. Dlatego trzeba mu wskazywać Chrystusa...”

Jan Paweł II

,,Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy został popełniony grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości”.

Mieczysław Gogacz

Opracowano na podstawie:

,,Kalendarz Maryi Niepokalanej” Wyd O. Franciszkanów , Niepokalanów, 1992;

Dziennik Duchowy Rok C;

,,Myśli Jana Pawła II”- w wyborze Jerzego Klechty, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000;

,,Gość Niedzielny” – aktualne wydania;


Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved