Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Pismo Święte:


PISMO ŚWIĘTE

1. Pismo Święte to słowo Boże spisane przez ludzi natchnionych Duchem Świętym. Razem

z Tradycją stanowi jeden ,,depozyt wiary”, w którym zawarte jest Boże Objawienie. Treścią Pisma Świętego jest Historia zbawienia.

,, W różnych czasach wybierał On ludzi, ,,którymi...posłużył się, aby...przekazali na Piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał” (KO11).

,,Cokolwiek... napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli” (Rz 15,4).

2. Pismo Święte dzieli się na:

a) Stary Testament – w oryginale napisany był w języku hebrajskim;

b) Nowy Testament – w oryginale napisany w języku greckim.

Obydwa te zbiory ksiąg są nazwane ,,testamentem” (z łac. testamentum = układ, umowa, ostatnia wola), co oznacza, ze treścią ich jest układ między Bogiem a człowiekiem, który
w języku biblijnym nosi nazwę przymierza.

STARY TESTAMENT

3. Stary Testament składa się z 46 ksiąg (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem). Dzieli się on na następujące grupy:

• Pięcioksiąg (inaczej Tora lub Prawo), w skład którego wchodzą: Rdz, Wj, Kpł, Lb i Pwt;

• dzieło deuteronomiczne: Joz, Sdz, 1-2 Sm,1-2 Krl (nazwane tak, gdyż w słownictwie
i sposobie ujęcia wykazują podobieństwo do ostatniej księgi Pięcioksięgu, czyli Księgi Powtórzonego Prawa (Deuteronomium od deuteros = drugi);

• dzieło kronikarskie : 1-2 Krn, Ezd, Ne;

• księgi dydaktyczno – mądrościowe: Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch, Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr;

• księgi prorockie – Iz, Jr, Lm,Ba, Ez, Dn, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml.

NOWY TESTAMENT

4. Etapy powstawania ksiąg NT

1. Życie i działalność Jezusa;

2. Ustne przepowiadanie Apostołów;

3. Spisanie słów i czynów Jezusa;

5. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg zawierających Objawienie, które przyniósł Jezus.

• Ewangelie (Mt, Mk, Łk, J);

• Dzieje Apostolskie (Łk) – Księga opisująca początki Kościoła po Wniebowstąpieniu Jezusa, ukazane na tle działalności niektórych apostołów (św. Piotr, św. Paweł, św. Jakub)

• Listy (jest ich 21) – św. Paweł (13 listów), św. Piotr, św. Jan, św. Jakub i św. Juda,

• Apokalipsa – zwana też Objawieniem św. Jana, bowiem na ogół uznaje się ją za dzieło św. Jana Ewangelisty.

Duch Święty ,,interpretatorem” Pisma Świętego

Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba zwracać uwagę na to, co autorzy natchnieni rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa (KKK109). W celu zrozumienia intencji autorów ,,świętych”, trzeba uwzględniać okoliczności czasu i kultury, ,,rodzaje literackie” używane w danej epoce, a także przyjęte sposoby myślenia, mówienia i opowiadania (KKK110)

Sobór Watykański II wskazuje na trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego (KKK111-114).

1. Zwracać uwagę na ,,treść i jedność całego Pisma świętego”;

2. Czytać Pismo Święte w ,,żywej Tradycji całego Kościoła”;

3. Uwzględniać ,,anologię wiary”. Przez ,,analogię wiary” rozumiemy spójność prawd wiary miedzy sobą i w całości planu Objawienia.

Obecnie Pismo Święte znane jest w około 2000 językach.
Księga nad Księgami

Pismo Święte, jak żadna inna księga wycisnęło niezatarty ślad na wszystkich dziedzinach kultury i myśli ludzkiej. Było i jest natchnieniem dla artystów malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, poetów, pisarzy, architektów, reżyserów filmowych. Język potoczny przyjął i zaakceptował wiele biblijnych sformułowań, np. ,,niewierny Tomasz”, ,,faryzeusz”, ,,znaki czasu”. Jest to Księga niezwykła, która od dawna stała się własnością całej ludzkości i powszechnie została uznana za jedno ze źródeł naszej kultury i cywilizacji. i dlatego zasługuje, by ja nazwać ,,Księgą nad księgami”.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved