Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Pismo Święte:Czterech Apostołów

Św. Mateusz , Apostoł i Ewangelista –( 21 IX)

Był synem Alfeusza (Mk 2,14), celnikiem w Kafarnaum. Jezus ujrzawszy go
w komorze celnej pobierającego podatki, rzekł do niego: ,,Pójdź za mną” (Mt 9,9). Zostawił wszystko i poszedł za Nim (Łk 5,27). Działalność apostolską prowadził pośród wspólnoty palestyńskiej. Istnieje tradycja, że nauczał również w Etiopii, a także w kraju Partów i Persji. Jest autorem pierwszej Ewangelii napisanej dla Żydów, a zatem w języku aramejskim, miedzy 50, a 60 r. Jest to jedyna księga NT pisana po aramejsku. Pozostałe są w języku greckim. Myślą przewodnią dzieła Mateusza było twierdzenie, że w osobie i życiu Chrystusa spełniły się Mesjańskie proroctwa ST. Prawdziwość tego twierdzenia udawadnia, cytując poszczególne fragmenty ksiąg ST, które odnoszą się nade wszystko do Jezusa. Relikwie św. Mateusza od X w. znajdują się w Salerno we Włoszech.

św. Marek, Ewangelista

Spisywał naukę głoszoną przez apostoła Piotra, z którym spotkał się w Rzymie. Datę napisania Mk ustala się na rok 68, czyli przed zburzeniem Jerozolimy (70 r). Razem
z Barnabą, Marek towarzyszył Pawłowi w czasie jego pierwszej podróży misyjnej (Perge),
i drugiej, w czasie której osiadł na Cyprze. Ewangelia św. Marka była przeznaczona dla ludzi nie obeznanych z Palestyną jako krajem ani z językiem żydowskim. Adresatami Ewangelii byli bowiem chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i zamieszkujący w Rzymie. W jego Ewangelii dominuje następująca myśl: ,,Jezus jest prawdziwym Synem Bożym”. Ewangelia Mk uchodzi za najstarszą i dlatego stanowi jedno ze źródeł dla Ewangelii chronologicznie późniejszych.

św. Łukasz, Ewangelista (18 X)

Według historyka Euzebiusza, ur. się w Antiochii. Słynęła z wyższych szkół
i ożywionego życia kulturalnego. Zdobył tam wykształcenie humanistyczne i zawodowe. Był lekarzem. Po przyjęciu chrześcijaństwa cały swój talent i wykształcenie włączył w głoszenie Ewangelii. Zaczął jako towarzysz św. Pawła w jego podróżach misyjnych. Napisał dwie księgi: trzecią Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Pisane pięknym językiem greckim. Pisma te zdradzają sumiennego historyka, który wszystkiego, czego sam nie widział, starał się dociec jak najdokładniej, wypytując naocznych świadków opisywanych zdarzeń. Jest patronem lekarzy i malarzy.

św. Jan, Apostoł i Ewangelista (27 XII)

Syn Zebedeusza i Salome, młodszy brat Jakuba Starszego, rybak galilejski z Betsaidy, był uczniem Jana Chrzciciela, który przekazał go Jezusowi. Po cudownym połowie ryb razem z bratem stali się uczniami Zbawiciela. Razem z Piotrem tworzyli owych trzech wybranych świadków przemienienia Pańskiego, wskrzeszenia córki Jaira i konania w Ogrójcu. Był ,,uczniem, którego Jezus miłował” (J13,23), otrzymał pieczę nad Matką Jezusa, dlatego pewnie przebywał w Jerozolimie. Później apostołował w Azji Mniejszej, i objął Kościół
w Efezie. Napisał Apokalipsę, czwartą Ewangelię przeciw błędom gnostyków i trzy listy apostolskie.

Ewangelie są zapisem przekazu ustnego głoszonego przez apostołów wspólnocie religijnej, zredagowanym przez natchnionych Duchem Świętym autorów, z których każdy wybrał inną myśl przewodnia dla swego dzieła.

Symbole Ewangelistów

Prorok Ezechiel miał tajemnicze widzenie.

 - Widział Syna Bożego w postaci ludzkiej a wokół Niego cztery tajemnicze postacie, które Mu się kłaniały. Każda z nich miała skrzydła.

 1. Jedna postać podobna była do człowieka (Mt)

 2. Druga postać podobna była do orła (J)

 3. Trzecia postać podobna była do wołu (Łk)

 4. Czwarta postać podobna była do lwa (Mk)

Dzisiaj wszyscy tłumaczą to widzenie proroka w ten sposób, że Ezechiel widział Pana Jezusa w otoczeniu 4 Ewangelistów:

Symbol św. Mateusza – człowiek.

Mt – rozpoczyna Ewangelię od przodków Pana Jezusa z rodziny Dawida. Ma więc jako znak ,,człowieka”.

Symbol św. Jana – orzeł.

J – napisał najpiękniejszą Ewangelię. wzniósł się jak orzeł ponad Ewangelistami. dlatego jego znakiem jest orzeł.

Symbol św. Łukasza – wół.

Łk – zaczyna swą Ewangelię od zwiastowania Zachariaszowi, że będzie miał syna. To zwiastowanie miało miejsce w świątyni, gdzie składano ofiary z wołów i baranów.

Symbol św. Marka – lew.

Mk – rozpoczyna Ewangelię od pustyni, gdzie nauczał św. Jan Chrzciciel. Dlatego jako symbol ma lwa, bo lew jest królem pustyni.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved