Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Modlitwy:


Mały Katchizm

,,Przyswojenie pamięciowe słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, Dekalogu, formuł wyznania wiary, tekstów liturgicznych, ważniejszych modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej nie tylko nie uwłacza godności młodych chrześcijan ani nie stanowi przeszkody w osobistym dialogu z Bogiem, ale jest nawet prawdziwą koniecznością......Kwiaty wiary i pobożności...nie wyrastają
w miejscach pustynnych katechizacji nie posługującej się pamięcią”. Oczywiście jest rzeczą bardzo ważną, by te wyuczone na pamięć teksty zostały jednocześnie wewnętrznie przyswojone, stopniowo zgłębiane umysłem, tak by stały się źródłem osobistego i wspólnotowego życia chrześcijańskiego”.

Catechesi Tradendae

Jan Paweł II

Znak Krzyża św.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi – i poczęła z Ducha Świętego. – Zdrowaś Maryjo....

Oto ja służebnica Pańska, - Niech mi się stanie według słowa Twego. – Zdrowaś Maryjo....

A Słowo Ciałem się stało – i zamieszkało między nami. – Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

A światłość wiekuista niechaj im świeci (3 razy)

Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,
w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy

W Trójcy jedyny, prawdziwy

Wierzę coś objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości,

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

do poprawy dążącemu.

2 przykazania miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej
i ze wszystkich swoich sił,

2. A bliźniego swego jak siebie samego.

10 przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

4. Czcij ojca swego i matkę twoją

5. Nie zabijaj

6. Nie cudzołóż

7. Nie kradnij

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego

10. Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest

Akty strzeliste

Pan mój i Bóg mój!

O Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!

Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i na wieki wieków. Amen.

6 głównych prawd wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.

3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się Człowiekiem i umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Warunki sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

8 Błogosławieństw

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5, 3-11)

7 cnót i grzechów im przeciwnych

1. Pokora – pycha

2. Hojność – chciwość

3. Czystość – nieczystość

4. Miłość – nienawiść

5. Umiarkowanie – nieumiarkowanie

6. Cierpliwość – gniew

7. Gorliwość i pracowitość – lenistwo.

7 sakramentów świętych

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Pokuta

5. Namaszczenie chorych

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

3 cnoty Boskie

1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.

4 cnoty główne

1. Roztropność; 2. Sprawiedliwość; 3. Wstrzemięźliwość; Męstwo.

5 przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4. zachować nakazane posty, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

7 darów Ducha Świętego

1. Dar mądrości.

2. Dar rozumu.

3. Dar rady.

4. Dar męstwa.

5. Dar umiejętności.

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej.

Owoce łaski Ducha Świętego

Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość

6 grzechów przeciwko Duchowi Świętemu

1. Zbytnia ufność w miłosierdzie Boże

2. Rozpacz o swoim zbawieniu

3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

4. Zazdrość bliźniemu łaski Bożej

5. Zatwardziałość w grzechu

6. Odkładanie pokuty aż do śmierci.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

1. Rozmyślne zabójstwo.

2. Grzech sodomski.

3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.

4. Zatrzymywanie zapłaty.

9 grzechów cudzych

1. Do grzechu namawiać

2. Innym grzeszyć kazać

3. Na grzechy cudze zezwalać

4. innych do grzechu pobudzać

5. Grzechy innych chwalić

6. Milczeć, widząc cudze grzechy

7. Mogąc, nie zapobiegać cudzym grzechom

8. Pomagać do grzechu

9. Grzechu cudzego bronić

Najważniejsze dobre uczynki

1. modlitwa; 2. post; 3. Jałmużna.

7 uczynków miłosiernych co do duszy

1. Grzeszących upominać.

2. Nieumiejętnych pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych.

7 uczynków miłosiernych co do ciała

1. Łaknących nakarmić.

2. Pragnących napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć 2. Sąd 3. Niebo albo piekło.

Rady Ewangeliczne

1. Dobrowolne ubóstwo; 2. Dozgonna czystość; 3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.

Tajemnice Różańca świętego

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie NMP

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5. Odnalezienie Pana Jezusa

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię

5. Śmierć Jezusa na Krzyżu

Tajemnice światła

1. Chrzest w Jordanie

2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved